آدرس پست الکترونيک [email protected]

تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

دوشنبه، 14 اسفند ماه 1396 = 05-03 2018

رژیم درمانده ولایت همچون گاو وحشت زده

منصور امان

....رژیم درمانده ولایت فقیه همچون گاو وحشت زده ای است که زمینی که زیر پایش به لرزه درآمده را با کوبیدن سم می خواهد آرام کند.
****

این دستگیریها سر به دیوار کوفتن است

رژیم جمهوری اسلامی آشکار پیرامون چگونگی برخورد با امواج به تلاطُم درآمده اعتراضها دُچار سرگشتگی گردیده و در برابر نیروی خاموشی ناپذیر آن، با سر به دیوار می کوبد. تازه ترین شاهد این گیج سری را بازداشت مُعلم و فعال صنفی، آقای مُحمد حبیبی، ارایه کرده است.

این عضو هیات مُدیره کانون صنفی معلمان تهران روز شنبه از محل کار خود به گونه وحشیانه و همراه با ضرب و شتم دستگیر شد. دستگیری او درپی اعتصاب معلمان برای دریافت مُطالبان خود صورت گرفت. تنها یکروز پیش از این، ۹ تن از کارگران فولاد اهواز نیز به همین شیوه بازداشت شده بودند و همزمان اخباری از پرونده سازی برای دانشجویان و اخراج اُستادان دانشگاه نیز مُنتشر شده است.

اگرچه واکُنش سرکوبگرانه حُکومت به مُطالبات قشرهای گوناگون جامعه بازگوکننده نُکته تازه ای نیست و آن را می توان در کادر سیاست عادی اش جای داد، اما شرایطی که این سیاه مشق همیشگی در آن نوشته می شود، هر چیزی غیر از عادی و روتین است.

انرژی اعتراضی جامعه آزاد شده است و سیر تکامُل کیفی آن از حرکتهای کوچک و پراکنده، به اعتراضهای سازمان یافته هماهنگ و حتی جُنبشهای سراسری از نوع آنچه در خیزشهای دی ماه بروز یافت، با شتابی شگفت آور ادامه دارد.

نخُستین واقعیتی که موج نمایان شده و نیرومند اعتراضها به رُخ دستگاه حاکم می کشد، ناکارا شدن شیوه های گذشته برای پایش و آرام نگه داشتن آنها است. حجم، کیفیت و جهتگیری نارضایتی اجتماعی، سدهای مهار کننده "نظام" را پُشت سر گذاشته و نه فقط مردُم بلکه حُکومت را نیز وارد دوران تازه ای کرده است که در آن در همان حال که اقشار و گروه های اجتماعی ابزارها و امکانات جدیدی برای اعلام و برآوردن خواسته هایشان کشف و تجربه می کنند، حُکومت اما از ارایه راه حلهای جایگُزین و سازگار با شرایط تازه به کلی درمانده است.

این امر رژیم ولایت فقیه را به ویژه از آن رو در برابر یک چالش خطرناک با ابعاد پیش بینی ناپذیر قرار می دهد که راهکار سرکوب به عُنوان مُشکل گشای سُنتی آن، هر چه بیشتر تاثیر مُستقیم و آثار غیرمُستقیم بازدارنده اش را از دست داده است. پاسُخی که دستگاه حاکم از تدبیرهای نظامی – امنیتی خود علیه جامعه دریافت می کند، نااُمید کننده و تا مغز اُستخوان اقتدار شکن است.

"نظام" یابوی علیل سرکوب را به میدان می راند، و بی درنگ صورت حساب این عقب ماندگی را دریافت می کند. یک "دُختر انقلاب" از سکو به زیر کشیده می شود، اما پرچم او شهر به شهر و کوی به کوی برافراشته می ماند. ۹ کارگر فولاد شبانه به سیاهچال برده می شوند، در روشنایی روز ولی خیابان و صحنه عُمومی بار دیگر از آن خیل کارگران فولاد اهواز است. حُکومت روی دگراندیشان دینی درویش تیغ می کشد، اما به جای شاهد گُریز و پراکنده شده آنها، در سُرخی سیلی سختی که خورده خیره می ماند.

رژیم درمانده ولایت فقیه همچون گاو وحشت زده ای است که زمینی که زیر پایش به لرزه درآمده را با کوبیدن سم می خواهد آرام کند.


*****************************

ترور جامعه و سلاح ترس کارایی ندارد؛ موج تازه اعتراضها

یکشنبه، 15 بهمن ماه 1396
04-02 2018

وقتی یک بُلندگوی بدآوازه دستگاه نظامی و امنیتی از فراز تریبون عُمومی فراخوان به قتل و زندان و بستن دهانها را می دهد، می توان مُطمئن بود که در سراپرده قُدرت آنچه که سیاست تعیین می کند، وحشت است. در پس بدمستی روز جُمعه حُجت الاسلام احمد خاتمی، صدای نگرانیها و هراس حُکومتی شنیده می شود که چشم در چشم یک خیزش خاموشی ناپذیر دوخته و نسبت به سرنوشت خود سخت بیمناک شده است.

شکل گیری موج تازه اعتراضها نیروی فشاری است که آقای خاتمی را برای شلیک تهدیدهای بی ثمر و تکراری اش به نماز جُمعه فرستاده است. او مردُمی را از اعدام و زندان می ترساند که حُکومت فقط مُدت کوتاهی پیش از این، ۲۴ تن از آنها را در خیابان و دستکم ده تن دیگر را در زندانها به قتل رسانده و با این حال بار دیگر شهرهای کشور را صحنه نمایش اراده خود ساخته اند.

تهران، کرمانشاه، مشکین شهر، اهواز، مشهد و مراغه شهرهایی بودند که خواب شب پنجشنبه آقای خاتمی و اربابانش را به کابوس بدل ساختند تا باطل شدن افسون سرکوب را تا صُبح بر خود بلرزند.

ترور جامعه و سلاح ترس بر آنها که فشار زندگی و تنگی حصارهای رژیم استبدادی مذهبی به حرکت شان درآورده، بی تاثیر است. در همان حال که خیزش دی ماه ماسک "اصلاح طلبی" حُکومتی را کنار زده و به این وسیله حُکومت آخرین پُشتوانه اش برای مهار نرم توده ها را از دست داده، خواسته های جامعه مُعترض رادیکال تر و بیان آن بی پرواتر می شود.

اکنون این حُجت الاسلام خاتمی از تریبون اسقاط شده نماز جُمعه نیست که تحولات را شکل می دهد و به جریان می اندازد، بلکه "دختران خیابان انقلاب" هستند که از سکوی بلند خیزش، مُهر سپری شدن دوران رژیم ولایت فقیه را بر پیشانی رویدادها می کوبند و پرچم چشم اندازهای روشن فردا را بر افراشته اند.

بهترین شاهد، خود آقای خاتمی است که اوقات دُشوارش در نماز جُمعه را با واکُنش نشان دادن به کُنش پویا و مُستقل مردُم می گذراند. او و رژیمی که نمایندگی می کند، با پای لنگان در پس خیزش حرکت می کنند و در تلاش هستند این عقب ماندگی را با فحاشی و عربده کشی و سرکوب جُبران کنند.

عمق سرگشتگی حُکومت در شُمار بازداشت شدگان خیزش دی ماه پدیدار شده است. به گفته منابع رسمی، حُکومت بیش از ۴ هزار و ۹۷۲ نفر را در جریان اعتراضات سراسری دستگیر کرده است. به بیان بهتر، توسُل لگام گُسیخته "نظام" به این ابراز سرکوب، آن را به امری عام و همگانی بدل ساخته که با هرچه گُسترده تر شدن، هیبت آن بیشتر فرو ریخته و تاثیر بازدارندگی ذهنی اش کمتر می شود.

"نظام" و پادوی خُطبه خوان آن تیغی را تیز می کنند که دست وبال خودشان را می بُرد. راهکارهای رژیم درمانده علیه جامعه مُعترض، اعتراضات را تهاجُمی تر کرده و بخشها و گروه های اجتماعی بیشتری را به صف بندی اصلی می کشاند. حاکمیت پاسُخ عربده کشی و سرکوب را دوقبضه و چند برابر دریافت خواهد کرد.زینا February 1, 2018 02:14 PM

روحانی شیاد! آنچه که شماها در دیماه شنیدید، نه صدای انتقاد، بلکه دقیقاً همان صدای انقلاب نوین مردم ایران بود، همان صدائی که بشما میگوید تمامی تان،بدون استثنا گورتان را گم کنید و به جهنم تاریخ روید
توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه، ونه یک کلمه کمتر

گزارش یا اعتراض به این نظر


تقاضا از ایرانیان February 1, 2018 02:54 PM

تقاضا از ایرانیان در خارج از ایران بابت به کمک به مردمان داخل ایران
دوستان عزیز در ایران بخاطر محدودیتهای اینترنتی و بسته بودن دسترسی به برخی از اطلاعات گوگل و برخی دیگر از سایتها که از آنها ایمیلهای ملت ایران و تلگرام آنها را می توان دست یافت محدود هستند
لذا خواهشمند است که شما عزیزان در خارج از کشور نقش خود در سرنگونی رژیم اسلامی را به طریق زیر ایفا نمائید
با رجوع به گوگل و هر رابطه ارتباطی دیگری که دارید ایمیلهای ملت داخل ایران را بدست آورده و روزانه به افراد گوناگون ایمیل فرستاده و اطلاع رسانی در جهت تشویق ایرانیان در ایران کنید و از آنها بخواهید که نه تنها همت کرده و همگی به صف اعتراضات پیوسته بلکه از همین طریق سایر ایرانیان را نیز به همین عمل ترقیب نمایند اعلام و پافشاری کنید که اگر این فرصت کنونی را از دست بدهند دیگر چنین موقعیتهائی میسر نخواهد بود و لذا در تظاهرات پی در پی خیابانی شرکت کرده و کار این رژیم اسلامی را یکسره و سرانجام آن را سرنگون سازند سپاسگزاریم

گزارش یا اعتراض به این نظر


شهنام February 4, 2018 01:25 AM

پرزیدنت ترامپ صدای مردم ایران را شنیدند و دارند گلوی آخوندها و سگان پاسدار را به سختی میفشارند تا جان از ماتحت کثیفشان خارج شود بزودی با دلار ده هزار تومانی مردم گرسنه ی ایران با یک خیزش میلیونی آخوند و بسیجی را با چنگ و دندان خواهند درید و بساط ۱۴۰۰ ساله شان را برخواهند چید و افتخار این پیروزی برای ایرانیان خواهد بود بدون ننگ دخالت مستقیم خارجی درود بر پرزیدنت ترامپ کوروش زمان ما

گزارش یا اعتراض به این نظر


arzhang February 4, 2018 01:36 AM

در کشورهای دمکراسی مردم دولت خودشان را هر ۴ سال به ۴ سال عوض میکنند ولی در رژیم دیکتاتوری مردم هر۴۰ سال به ۴۰ سال رژیم عوض میکنند و دررژیم دیکتاتوری مثل ایران که این ۴۰ سال را با ترساندن مردم حکومت کرده اند زمان ان رسیده که ترس مردم ریخته و میگند مرگ یکبار شیون یکبار و میریزند خیابان و وقتی مردم امدند خیابان اولین کسانی که دررژیم عقب نشینی میکنند نیروهای سرکوبگر مثل پاسدار و بسیج هست چون حاضر نیستند خودشان را فدا اخوندها یی بکنند که هر زمان ممکنه از ایران فرار کنند و بعد پاسدار وبسیج بگذارند مردم مجازاتشان بکنند در صورتیکه اگر پاسدار وبسیج به مردم بپیوندند شانس انها که مردم ببخشاندش خیلی بیشترهست و ما این اتفاق را در تاریخ بارها دیدیم

گزارش یا اعتراض به این نظر


البرز February 4, 2018 11:37 AM

دورود بر ملت دلير و قهرمان ايرانزمين، جمهورى كثيف اسلامى به پايان خط رسيده، دليل بارزش تريبونهاى مسخره اخوندهاى مفتخوره جمعه ميباشد كه علنن و بى پروا دستور كشتار مردم را صادر ميكنند، اينها تماما نشانه ترس و وحشت اين رژيم كثيف قاتل ميباشد، اين اخوندهاى كله پوك نميدانند و يا نميخواهند بدانند كه تانگ،توپ ،مثلثل ديگر اثر ندارد، سيدعلى چلاق لواطكار بزودى در دادگاه مردمى محاكمه خواهد شد و تمام ارازل و اوباششان نيز بايستى جوابگوى عملكردشان باشند، ما به تمام اين ارازل و اوباش ميگويم تا دير نشده به صف مردم ملحق شويد و بيشتر از اين خودتان را الوده اين اخوندهاى اجنبى متجاوز نكنيد، پيروزى از ان ملت است و اين را تاريخ ثابت كرده است، تمام اخوندهاى كثيف و خانواده اشان و ارازل و اوباشىشان كه دست كثيفشان به خون ملت دلير ايران اغشته است شناساى شده اند،

گزارش یا اعتراض به این نظر


آتش و آرام March 6, 2018 03:29 AM

به راستی رو که نیست، سنگ پای قزوینه
این بیخردان شرم ندارند؟ پس بسیار بی غیرت هستند در چشمان ما از همان نخست بی آبرو بودند و اکنون آبرویی هم در جهان برایشان نمانده است
همه کسانیکه از نخستین روز تا پایان انقلاب اسلامی به هرگونه تبهکاری دست زده باشند، باید دادگاهی شوند
آخوند، پاسدار، نیروی انتظامی، ارازل ناکس به هر کجا گریز کنید، پیدایتان میکنیم و اگر بدست مردم خشمگین بیافتید، تکه بزرگه گوشتان میباشد تنها راه رهایی خودکشی است شما شایسته بخشوده شدن نیستید

گزارش یا اعتراض به این نظر


اردلان March 6, 2018 07:54 AM

حکومت غیر قانونی آخوندی درست به مانند یک ماشین برنامه ریزی شده سرکوب عمل میکند که تا کنون کنترل آن از سوی اجانب طراحی و انجام شده و خواهد شد! بنابرین مبارزه با چنین رژیمی در چنین شرایطی باید بصورت هوشمندانه و حساب شده باشد که از سوی رزمندگان سلحشور و میهن پرست ارتشی در داخل کشور بصورت کاملا هماهنگ؛ یکدل و یکصدا با اکثریت مردم عادی کوی و برزن طراحی و انجام شود! با توجه به کسب تجربیات تلخ گذشته در مبارزات خود جوش و مسالمت آمیز مردم نشان از آن دارد که مبارزه با این حکومت تروریست معاب آخوندی راهی را بجز مبارزه بصورت قهرآمیز و برابر با آنها نمیتوان یافت! زنده باد قیام مردمی، پاینده باد ایران

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  22529


© copyright 2004 - 2018 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.