آدرس پست الکترونيک [email protected]

یکشنبه، 4 اردیبهشت ماه 1390 = 24-04 2011

افزایش شدید قیمت مواد خوراکی در ایران

رادیو فرانسه: آخرین آمار رسمی بانک مرکزی از افزایش شدید مواد غذایی در ایران حکایت میکند. بر اساس این آمار، متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در فرودین ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه آن در سال گذشته، 25 در صد افزایش داشته است.
بر اساس این آمار، بیشترین افزایش در گروه تخم مرغ، به میزان 97.6 در صد و کمترین آن با 5 در صد در گروه مواد لبنیاتی بوده است.
در ماورای آمارهای رسمی، گرانی مواد غذایی بیش از پیش برای مردم محسوس است. قیمتها روز به روز افزایش مییابد و مردم را به تنگ آورده است.
حسن منصور استاد اقتصاد دانشگاه لندن اعتقاد دارد که گرانی های اخیر ساختاری بوده و نتیجه مستقیم از بین رفتن تدریجی ساختارهای تولیدی در کشور میباشد. وی میگوید که تورم در سال جاری به میزان 25 درصد خواهد رسید و این در شرایطی است که رشد اقتصادی کشور در سال جاری صفر در صد خواهد بود.Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: