آدرس پست الکترونيک [email protected]

یکشنبه، 20 تیر ماه 1395 = 10-07 2016

آقای خامنه ای سرچشمه باندهای مافیائی کجاست، نمیدانید؟

آرش – صبحی

مطمئن باشید که اگر انچه که در نماز عید فطربرزبان آوردید بصورت شفاف محقق نشود جای تردید باقی نمی ماند که حتی باورمندان عقیدتی شما نیز به این نتیجه برسند که سرنخ اصلی کل مافیای غارتگر در خیمه ولایت لانه کرده است که جنابعالی نمیتوانید از چند وچون آن بی خبر باشید.
****

آقای سید علی خامنه ای در خطبه های نماز عید فطر پیرامون فساد گسترده ای که در ابعاد مختلف برپیکره نظام الهی جمهوری اسلامی چنگ انداحته، واینبار با انتشارفیشهای حقوقی دهها وصدها میلیونی کارگزاران و مدیران و پایوران حکومتی صدرنشین خبرهای داخلی وجهان بیرونی گردیده، سخنانی برزبان آوردند که گویا حضرتشان بتازگی متوجه چنین فساد وغارت دامنه داری درگستره حکومت دینی شده اند! ایشان از پشت یک تریبون مراسم مهم مذهبی چنان سخن راندند که اگر کسی از پیشینه دزدیها وچپاولگریهای قبلی مطلع نباشد، شاید اینگونه تصورکند که حضرت ولایت مطلقه همین امروزبه ابعاد وگستردگی چنین دزدیهائی پی برده اند، وچقدر مضحک.
نه جناب آقای خامنه ای، چنین نیست. خود شما و آقا مجتبی فرزند فاسدتان بعنوان رهبران مافیا و پدرخوانده الیگاردهای مالی حکومتی بهترازهرکسی می دانید که فرمان پدیده شوم غارت بیت المال ومصادره اموال مشروع ملت ایران از همان روز نخست پیروزی انقلاب اسلامی، وتشکیل حکومت من در آوردی ولایت فقیه صادرگردید، وبموجب همان فرمان بود که مصادره و غارت وکشتار وتجاوز وهرگونه کثافت کاری دیگری آغاز شد.
پس ازمرگ رهبر انقلاب، و معمارحکومت اسلامی، شما و مجموعه ای ازسردمداران آنزمان (خرداد) 68 بعنوان فاتحان قادسیه دوم، چون محدوده اختیارات ولایت فقیه برای بلعیدن کشور را کافی نمیدانستند، با رایزنی وهمفکری وتقسیم جایگاههای حکمرانی برکشوری ثروتمند را دریک حرکت بزعم خودتان هوشمندانه، آنهم دقیقا" درزمانیکه با نوشیدن جام زهرتوسط امام تان جنگ بی حاصل هشت ساله با عراق بپایان رسیده وهیجان کماکان مسلط بر شعور مردم بود، واز طرف دیگر امکان سرکوبی هرمخالفت وانتقادی وجود داشت، جنابعالی با استفاده ازفرصت موجود بهمراه مشتی آخوند و ملای حکومتی جنایتکار بمنظورهموارکردن مسیر چپاول کشور، با دست کاری قانون اساسی اول موفق شدید "ولایت فقیه" را به ولایت مطلقه تغییردهید تا شخص شخیصتان یک تنه بشوید فرمانده ومرشد بلامنازع حکومت، و پدرخوانده و رهبر مافیاهای غارتگری که هرروز وهر ساعت بوی گندابه آن درفضا فراگیرترمیشود.
آقای خامنه ای، ضرورت تاریخی ایجاب میکند یادآوری شود که فساد وغارت وچپاولگری ها که حالا سر به آسمان زده وهرروز از یک گوشه حکومت شعله آن زبانه میکشد، از زمانی در دستگاه حاکمه اسلامی همه گیرشد و تعداد دزدان فزونی یافت که شما برای یارگیری در داخل حکومت وتثبیت جایگاه متزلزل تان در مقابل رقبای قدرتمندی که هنوز توش وتوانی داشتند با دادن چراغ سبز به نزدیکان خود راه را برای هرگونه دزدی وغارت هموارکنید. بهمین دلیل دریوزگان شیفته قدرت وثروت که از صفر به صد رسیده بودند هرکرسی وهرصندلی وهر مسئولیتی به جایگاهی برای فرصت طلبی مبدل گردید. سپاهی و وکیل و وزیر ورئیس جمهور و... دریافتند که فرصت مغتنمی است برای چاپیدن وبردن وخوردن وثروت اندوزی.
همین فرصت اولیه باعث گردید تا نحستین اختلاس میلیاردی صورت بگیرد وگام اول فساد های بعدی برداشته شود. تا آنجا که شما درجایگاه رهبری مطلقه وغیر پاسخگو، واکبرهاشمی رفسنجانی بعنوان رئیس جمهور و یارغارآنروزها تان چشم براولین فساد میلیاردی، یعنی اختلاس 123 میلیاردی برادران رفیق دوست موسوم به اختلاس بانک صادرات وبرج کوه نور در چهارراه فرمانیه ببندید، وبرای اینکه سرو ته قضیه بنفع یاران وهمراهنتان، وبادمجان دور قاب چینان خود وحکومتتان تمام شود وشعله اولین دزدی بزرگ خاموش شود، با دادن چراغ سبز به "قوه قضائیه فرمانبر و سهم گیر" دستور دادید تا بمنظور پیشگیری از کشدارشدن زوایای مختلف پرونده ای با چنان ابعاد کلانی با اعدام یک فرد بیگناه بنام "فاضل خداداد" یک شبه مختومه اعلام شود. همانطور که بعد ازاعدام "مه افرید امیرخسروی" از تریبون رسمی اعلام کردید نباید دزدی 3000 میلیارد تومانی ( 3 میلیارد دلاری) خاوری کش پیدا کند. غافل ازاینکه در پهنه یک حکومت تا بن دندان، و تا مغز استخوان فاسد مسلم است که خروجی فرامین تصمیمات قوای مقننه و قضائیه و اجرائی جائی نیست، بجز درب پشتی دارالخلافه فقیه مطلق العنان، که سالیان درازیست ماهیت همه ماجراها برای مردم به فقر رانده شده اظهرمن الشمس است.
اگر جنابعالی وصحابه ریز ودرشت حکومت اسلامی هنوز در کوچه بن بست علی چپ گرفتارید، اما خوبست بدانید که خیلی وقت است مردم به این واقعیت رسیده اند که: در چنین نظام وحکومتی که فساد مثل جذام پیکره آنرا دربرگرفته ومثل خوره بجان کارگزارانش افتاده، محال اندر محال است که بدون حضور نهادهای نظارتی پاکدامن که دراین حکومت محلی ازاعراب ندارد، و وجود رسانه های مستقل که تیغ سانسور چون شمشیرداموکلس همواره بر بالای سرشان سایه انداخته باشد، بتوان تصورنمود که فساد وآلودگی بی حد وحصرریشه کن که نه، تقلیل یابد وتحت کنترل در بیاید. چرا؟ بدلیل اینکه نه اکثریت، که 99درصد وکیلان و وزیران و پایوران دزدند ومبتلا به بیماری اختلاس وخیانت.
چگونه میتوان باورنمود فساد ازمیان برود درشرایطی که نورچشمی شما "آقا مجتبی" بهمراه بعضی سرکردگان فربه شده درنهادهای پادگانی با حمایت بیدریغ شما، رهبری مافیای اقتصاد کشور وترانزیت مواد مخدر ومدیریت ورود قاچاق کالا بکشوررا مدیریت میکنند، مافیاهائی که حتی برای دولت بظاهر مورد تائید شما نیز خط ونشان میکشند ومدام چوب لای چرخش میگذارند!
تکرار دوباره خاوری خالی از لطف نیست. بیاد دارید، وقتی موضوع خاوری خبرسازشد وایشان با ان مبلغ نجومی سر از کانادا درآورد، بجای اینکه فرمان مجدانه تعقیب اوبهر قیمتی، واسترداد پول این ملت بخت برگشته را بدهید، چه واکنشی داشتید وبرکرسی فرمانروائی چه گفتید؟ مقتدرانه درمقابل یک مشت الله اکبرگوی حکومتی وعمله های استبداد با عصبانیت نهیب زدید، بس کنید. مفهوم این بس کنید وکش ندهید معنای دیگری بجز خفقان بگیرید بود؟ از منظر دیگرمفهوم سخن جنابعالی این بود که: خاوری از خودی هاست ونباید زیاد پیگیر دزدی های او باشید. تکرار داستان برادران رفیق دوست با یک فاصله زمانی بیست ساله! آقای خامنه ای کارنامه سیاهی از خود بجا میگذارید. اینکه قضاوت تاریخ در مورد شخص شما وحکومت تحت امرتان چه باشد واضح است. اما وصیت کنید که شما را دراین سرزمین دفن نکنند. چون خاک هم آلوده میشود.
بدیهیست آنهائی که دراظهارنظرکش ندهید شما محاطبتان بودند، عمدتا" ازجمله سفره نشینان این خوان به یغما برده و عصب شده بوده وهستند. بهمین جهت هم مسئله خاوری را کش ندادند و سکوت پیشه کردند. یا شاید بهتر است گفته شود خفقان گرفتند. اما بودند و هستند شرافتمندان بیداری چون "محمد نوری زاد"ها و "طبرزدی ها" ودیگرانی که به توپ وتشرهای شما وقعی نگذاشته ونمیگذارند. نوشتند - فریاد زدند و طالب اصلاح امور شدند که جوابشان با زندان وسلول انفرادی ومحاکمات چند دقیقه ای در راهروها و شعبات دادگاههای انقلاب داده شد. و مواجه با قضاتی چون صلواتی و مقیسه و پیرعباسی ونهایتا" دولت آبادی وصادق لاریجانی، که هنوزهم بسیاری شان در پشت میله های زندان دارند هزینه دفاع از حقوق ملت ایران وکشوری را میدهند که میتوانست یکی از کشورهای مترقی جهان باشد وحکومت 37 ساله اسلامی آنرا به قعر گودال فقر وفساد وفحشا واعتیاد وسیه روزی پرتاب کرده.
اینباراما در خطبه های نمازعید فطر1395ظاهرا" با لحنی تند وتیزخظاب به نهادهای مسئول منجمله قوه قضائیه فرمان دادید که نسبت به مسئله حقوقهای نجومی کوتاه نیایند وبا تمام قدرت به مقابله با این قضیه قیام کنند. اما یک تردید درکلامتان محسوس بود. تردیدتان در صدور این فرمان تا انجا بود که اذعان نمودید، اینجور نباشد که ما ازپشت تریبون داد وفریاد کنیم ومسئولین یادشان برود. این فراز از سخنان شما این معنا را تداعی نمود که: ( مباد مسئولین شریک دزد باشند ورفیق قافله) معنای تجربی گفتار شما این بود که: مبادا قضایا آهسته آهسته چون گذشته از آب وتاب بیفتد ونم نمک همانند موارد دیگر در چرحه بازیهای باندی ومافیائی وگروهی دستخوش بازیهای سیاسی قرار بگیرد که چنین نیز خواهد شد.
آقای حامنه ای: تجربیات سالیان سپری شده، بویژه از روزیکه جنابعالی برکرسی خلافت مطلقه فقیه تکیه داشته اید، دقیقا"مبین این حقیقت است که شک وتردید شما بسیار بجا وقابل فهم است. شک نکنید که این بارهم با برکناری شخصی چون صفدرحسینی، یا فلانی وفلانی، با همه دست کجی هائی که به پول بیت المال داشته اند، بصورت ظاهر برکنار میشوند، ولی چون در زمره عناصر بالا دستی های دایره قدرت و از خودیها ووابستگان به جناح اصولگرا و تدبیر و امید، و... محسوب میشوند، واز طرفی متکی به حمایت بعضی عوامل نزدیک به بیت جنابعالی ، مسلم است که همه شان بصورت یواشکی وبی سرصدا درمناصب دیگرمنسوب خواهندشد وتلاش خواهد شد تا این بار هم قضیه بنوعی ماست مالی شود وسروصداها بخوابد. اماهرگز فراموش شدنی نخواهد بود که شما از پشت تریبون نماز عید فطردر فرازی از سخنان تان گفتید: همه عناصری که در قضایای برداشتهای نجومی دخیل بوده اند در هر رده ای که باشند، خائن به مبانی انقلاب واسلام وکشور هستند و متجاوز به اموال بیت المال. فرمان دادید باید کلیه پولهای بلعیده شده به بیت المال مسترد وخاطیان محاکمه ومجازات شوند که البته مجازات یک فرد خائن درقانون مسلم است وجای انکار ندارد. ازیاد نرود که سخنان شما در نماز عید فطرتا دور دست ترین نقاط کشور وآنسوی مرزها نیز رسیده و میلیونها ایرانی محروم از حداقل های زندگی در انتظار تحقق دستورات شما از سوی قوه قضائیه ومجریه ونهادهای بازرسی ودیوان محاسبات وغیرو هستند تا شاید یکبار دزدان گردن کلفت ضمن محاکمات علنی به اشد مجازات برسند.
چراکه بازهم در چنین مواردی تجربیات تلخی پیش روی مردم است. دزدیهای سعید مرتضوی – غارتگری های احمدی نژاد که هنوز هم دارد راست راست راه میرود وبه ریش ملت ودولت وحکومت پوزخند میزند. داستان کشدار زنجانی که به یک نمایش کمیک تراژیک بدل گردیده وهر وقت هم صحبتی بمیان میاید، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری حضورپیدا میکند واز اعدام قریب الوقوع بابک زنجانی سخن میگوید. بدانید که خواست مردم اعدام بابک زنجانی نیست. خواست مردم اینست که بدانند پشت بابک زنجانی و دکل خوران نفتی وغارتگران حقوقهای نجومی به کدام کوه متکی است و زایش زنجانی ها ودکل خوران نطفه شان در کدام پستوخانه بسته شده است؟
ملت ایران هنوزهم منتظرند تا بفهمند اختلاس کنندگان دربنیاد شهید – تعاونی مسکن نیروی انتظامی – سرداران کلاهبردار در پروژه پدیده شاندیزمشهد – و اختلاسها در چندین موسسه مالی واعتباری غیرقانونی که با نام نهادهای انقلابی واسامی دیگری مانند ثامن ائمه فعالیت داشته اند و اموال مردم را بغارت برده اند ازچه پشتوانه ای برخوردارند وچه کسانی پشت آنها قرار دارند که هنوز پروندهای آنها در بایگانی قوه قضائیه روی میزهای دادرسی معطل مانده است؟
مجموعه آنچه بدان اشاره شد میتواند دلیل وبرهان قاطعی براین ادعا باشد که جنابعالی روی صحنه بنا بگفته خودتان دادوقال میکنید ونمایشی از برخورد را برصحنه میاورید، اما شاید در انسوی پرده آبی که بجز محارم، حتی پشه هم نمیتواند بدان نفوذ نماید، قضایا بگونه دیگری رقم میخورد.
درغیراین صورت دلیلی وجود ندارد که نهادهای امنیتی قدرت مقابله با چنین مسائلی که پدر مردم را درآورده وکشور را به قهقرا میبرد را نداشته باشند و نتوانند عوامل فاسد را به دستگاه قضا تحویل دهند تا طی محاکمات علنی همه پشت پرده ها برای مردم عیان شود. مگر اینکه اراده ای وراء اراده برخورد وجود داشته باشد که محمد نوری زاد در نوشتارهای خود بکرات وبا صراحت بدانها اشارات روشنی داشته است.
چه معذورات وچه ملاحظاتی درمیان است که باعث میشود جریان تعقیب و معرفی ومجازات یک مشت خائن ودزد، برحقوق مشروع وقانونی یک ملت ارجحیت داشته باشد؟؟؟؟؟ چرانباید محاکمه دزدان، وبنا بگفته خودتان خائنین به مبانی انقلاب وکشور واسلام که درقالب مافیا عمل میکنند ودر بستر قدرت لمیده اند بصورت علنی برگزار نشود؟ چه تفاوتی است بین محاکمه جمعی وعلنی اصلاح طلبان حکومتی درسال 88 که شما آنها را فتنه گر خطاب کردید ودستگاه قضا درعین بی عدالتی اکثرشان را به حبسهای طولانی وبعضا اعدام محکوم کرد؟ مافیائی که هم خائن به کشورند وهم مال مردم وثروتهای ملی این ملت را بغارت برده اند! بعنوان رهبرحکومت رمز و راز این گره کور رابرای مردم بصورت شفاف بیان کنید.
مطمئن باشید که اگر انچه که در نماز عید فطربرزبان آوردید بصورت شفاف محقق نشود جای تردید باقی نمی ماند که حتی باور مندان عقیدتی شما نیز به این نتیجه برسند که سرنخ اصلی کل مافیای غارتگر در خیمه ولایت لانه کرده است که جنابعالی نمیتوانید از چند وچون آن بی خبر باشید.
آقای خامنه ای یادآورمیشود که محمد علی کامفیروزی، آن دانشجوی برآشفته ودل نگران فردای ایران که پدرش را درسن 3 سالگی در جنگ ایران وعراق از دست داده بود وحالا در مقطع دکترای حقوق جزا مشغول تحصیل است در جلسه دیدار دانشجویان با شما، دغدغه همین مسائل را داشت که طرح آنها بصورت نقد شفاف همراه با ارائه مصادیق درچنان جلسه ای نه میسر، که از محالات بوده است. درمملکتی مملو از فساد ودرفضائی همیشه امنیتی و پلیسی که نقد از شما حتی مصلحانه همواره مستوجب مجازات بوده است.Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  


© copyright 2004 - 2021 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.