آدرس پست الکترونيک [email protected]

تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

یکشنبه، 20 فروردین ماه 1396 = 09-04 2017

آقای سروش کدام اصلح، کدام صالح؟!

آرش – صبحی

آقای عبدالکریم سروش که چنان توصیه ای را درآستانه انتخابات نمایشی وفرمایشی خطاب بمردم فرموده اند. بعداز اینهمه بند بازی ودوگانه زیستی بین اسلام ودمکراسی دینی و... باید یک تعریف درست وحسابی از صالح واصلح ارائه نمایند، پس ازآنکه مفاهیم صالح واصلح را با روشنی ونه بند بازانه ارائه فرمودند، بگویند درکدام مقطع ازعمرنکبت بارنظام اسلامی اصولا" صالح ومصلح واصلحی وجود داشته؟

ازهمان روزهای اول انقلاب آغاز کنیم. خبرنگاری از حضرت امام سئوال کردند شما در پاریس صحبت از آزادی وومکراسی وحکومت مردم برمردم میکردید. چرا حالا دارید حرفهای دیگری را بمیان میاورید وآزادی کشی میکنید؟ حضرتشان با صراحت گفتند (( خدعه)) کردم ولازم بود که با هرقیمتی به قدرت سیاسی دست پیدا کنیم.

سخنان یارخود اکبرگنجی را بیاد بیاورید که سالها بعد ازبرقراری این حکومت تاریک اندیش ونکبت آفرین، اعلام کرد، هرچه گفته بودیم دروغ بود. باید دروغ میگفتیم تا مسیرانقلاب هموارشود وملایان خونخوار وغارتگربرکرسی قدرت سیاسی بتمرگند.

ازسوی دیگر به آمارهای عمادالدین باقی بنگرید که در کتاب خود نوشت. آمارهای ارائه شده درمورد اعدامهای دوران شاه یک دروغ بزرگ بود که مسلمین انقلابی میگفتند تا راه برای بازآمدن اسلام ناب محمدی و ملایان براریکه قدرت سیاسی فراهم شود.

بازهم آقای سروش باید سخنان گهربارآقای سیدمحمد خاتمی دردانشگاه رابیاد بیاورند که درجمع دانشجویان دانشگاه با صدائی رسا فریاد برآورد، شکل حکومت عرفی ( دمکراسی) درایران اسلامی شدنی که نیست هیچ، بل غیرممکن است. وتاکید براینکه مردم ایران هم با دمکراسی بمدل غربی موافق نیستند وباید دمکراسی دینی مدنظرقراربگیرد. ووو. همه این نیرنگ ها درآرشیو تاریخ ثبت هستند که هریک میتواند بمثابه کیفرخواست تاریخی ملایان حاکم برایران درمحکمه تاریخ باشد.

حال بعداز38 سال بی سرسامانی و لطمات جبران ناپذیری که ازسوی ملایان عمامه دار وبی عمامه برشالوده ها، وزیرساختهای فرهنگی وسیاسی واقتصادی وتربیتی و... کشوروارد آمده ومملکت در یک قهقرا فروافتاده آقای عبدالکریم سروش بعنوان یار کنار دستی شیخ ابراهیم رئیسی در شورای انقلاب فرهنگی که دانشگاههای ایران را به نابودی کامل سوق دادند، وهنوززخمهای چرکینش پابرجاست، بعد از38 سال که ازعمرمنحوس نظام اسلامی میگذرد، با لمس وتماشای همه حقه بازیها وخباثت ملایان حکومتی سر برآورده، وخطاب بمردم ایران توصیه میکنند، مردم با دقت نظربررسی ومطالعه دقیق فرد اصلح مورد نظر خودرا انتخاب کنند تا جهانیان دریابند مردم ایران به روشهای دمکراتیک اهمیت میدهند. واقعا" سازمخالف زدن با مردم وهمراهی با حکومت جهل وجنون وغارت از این واضح ترو زیرکانه ترو... میتواند قابل تصورباشد؟ کدام دمکراسی؟ کدام انتخابات دمکراتیک وجود دارد که مردم بتوانند روش دمکراتیک آنرااعمال نمایند؟Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  2227


© copyright 2004 - 2018 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.