آدرس پست الکترونيک [email protected]

تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد

یکشنبه، 10 آذر ماه 1398 = 01-12 2019

آقای کروبی، کار نظام اسلامی از دلجوئی گذشته است!

آرش صبحی

آقای کروبی، کارنظام اسلامی ازدلجوئی وعذرخواهی گذشته است!
اصلاح طلب – اصولگرا- دیگه تموم ماجرا.

با گذشت یک هفته ازسرکوب خونین و وحشیانه اعتراضات آبان ماه لشکریان گرسنه وبیکاران و جوانان بدون آینده که در پی گرانی بنزین بوقوع پیوست وهنوزتبعات وآثار شوم آن مورد بحث جامعه جهانی وایرانیان قراردارد، آقای مهدی کروبی نیزازحبس خانگی انتقاداتی را نسبت به پایوران حکومت اسلامی وسرداران چربی گرفته وشکم گنده سپاه پاسداران بیان نموده اند که در نوع خود حائزاهمیت ودرخور پرداختن به آنست. البته بازهم آقای مهدی کروبی ملاحظاتی را روا داشته وازهدف قراردادن شخص شخیص رهبری معظم بهردلیلی بصورت مستقیم پرهیز کرده اند. برای اینکه سخنان آقای کروبی وانتقادات ایشان بهترقابل هضم وفهم باشد باید نقبی زده شود به گذشته های دور ونزدیک بویژه ازدهه 70 به اینسو که نگارنده عنوان ( بازخوانی تاریخ) راانتخاب کرده ام.

اولین پرسشی که ازسخنان کروبی میتوانست درذهن نگارنده وشاید بسیارانی دیگر ازایرانیان بصورت جرقه متبادرشود، اینستکه ازآقای کروبی بپرسیم درسال 78 که نیروهای لباس شخصی و سردارانی چون قالیباف ورحیم صفوی وسیف الهی والله کرم وحزب الهی های لباس شخصی و... در خوابگاه دانشگاه تهران آن جنایات هولناک را با ذکر" یا زهرا " انجام دادند، شخص شما درچه منصبی تکیه داشتید؟ مگربجزاینست که برکرسی ریاست مجلس لمیده بودید؟ از خودتان بپرسید در آنزمان ودرمقابل آنهمه جنایات هولناکی که پیش چشم شما وسید محمد خاتمی و مجلس اصلاحات وسیر علی خامنه ای داشت روی میداد، ودربیرحمانه ترین شکل ممکن رقم خورد شما چه کردید؟ چند نفر را محاکمه کردید؟ ازپشت تریبون مجلس بعنوان قویترین تریبون کشورو مکانی که بگفته امام راحل تان درراس امور قرارداشت وحالا پشم هم نیست، کدام مقام حکومتی را احضارواستیضاح کردید ، وبطورمشخص چرا رهبرمعظم رابچالش نگرفتید ودرمقابل او بعنوان منتخب مردم قدعلم نکردید؟ چند تن ازنمایندگان مجلس اصلاحات بجزیک یا دونفرایستادندوخواستارمحاکمه وپاسخگوئی مسببان آن فاجعه شدند؟ اگرآماری دارید برای تاریخ وملت ایران ارائه نمائید. هرآنچه امروز میگذرد و88 و96 و آبان 98 گذشت نتایج همه آقدامات ومسامحه کاریهائیست که شما و خاتمی و دار و دسته اصلاح طلبان حکومتی انجام دادید . شما همان فردی بودید که در اولین روزافتتاح مجلس اصلاحات با یک خط نامه رهبر معظم تان در کاغذ A5مجلس رااخته کردیدو290 نماینده را ازحیض انتفاع ساقط نمودید. باردیگرتکرارمیکنم . آنچه امروزبرسرمردم بقهقرا افتاده وبه گودال فقر فروغلطیده، بویژه برسر جوانان این مرز وبوم میرود نتیجه آن عقب نشینی وسازشکاریهائی است که شخص شما وگله اصلاح طلبان با پایوران امروزی بویژه با مقام عظمای ولایت داشتید.

بیادتان بیاورم که وقتی بعد ازانتخابات 88که مردم فریب ریا کاریهای شما واحمدی نژاد وموسوی راخورده بودند وصادقانه وبا امید به اینکه شاید گشایشی حاصل شود و رای مردم بتواند گره های کور سیاسی- فرهنگی – اجتماعی – واقتصادی کشوررا بگشاید وبنا به گفته وتائید شما وموسوی چنان تقلب بزرگی درآراء مردم رخ داد ومردم برای دفاع از رای خودشان بصورت میلیونی وسیل گونه بخیابانها آمدند وباشعار (رای من کو) بدنبال احقاق حق خودبودند وبا ادامه تظاهرات شعارهای تند وتیزکلیت رژیم را بچالش گرفتند شما وموسوی درنهایت با حضورمیلیونی مردم چه کردید؟ آیا بجزاین بود که موسوی سخن از بازگشت به ( دوران طلائی امام) وجنابعالی هم سخن از (اجرای بدون تنازل قانونی اساسی) بمیان آوردید، بدون اینکه درک این واقعیت را داشته باشید که جمعیت میلیونی چه میخواهند وچه میگویند.

بهمین خاطربودکه بعدازاعلام مواضع جنایعالی ومیرحسین موسوی بناگهان جمعیت انبوهی از تظاهرکنندگان با تبری جستن ازمواضع سازشکارانه شما و موسوی با حاکمیت میدان را خالی کردند ورژیم منحوس اسلامی فرصت آنرا یافت تا گزمه ها وآتش به اختیارانش را بخیابانها بریزد ودست به چنان جنایات وحشتناکی بزند که خودتان بهتر ازهرکسی به جرئیات آن وقوف دارید ونیازی به بازگوئی آنها نیست. در حقیقت جنابعالی وموسوی دراوج خروش مردم ایران خنجرزهراگین ولایت فقیه راازپشت برقلب طپنده ملت ایران بویژه ندا ها و سهراب ها و محمد مختاری ها وکهریزکی شده ها فرو کردید.

ازبازخوانی تاریخ درمیگذرم وبسخنانان نه چندان تازه وتکراری اخیرتان نگاه میکنم. گفته اید: ازسکوت رجال سیاسی وجریانهای موثردرقبال فجایعی که ظرف 5 روزه اعتراضات رخ داد درعجب هستید! اصلا" وابدا" درعجب نباشید. چرا که سرشت وذات وطینت حکومت اسلامی ازهمان روز 22 بهمن 57چنین بوده است وچنین خواهد بود.

میخواهم ازشما بپرسم منظورتان از رجال سیاسی وجریانهای موثر، کدامین رجال وکدامین جریانهای سیاسی موثراست؟؟؟ لابد رجال مورد نظرتان افرادی ازجنس غلامحسین کرباسچی - سعید حجاریان - عطا الله مهاجرانی - علوی تبار - بهزاد نبوی - مصطفی تاج زاده - صادق زیبا کلام - مسعود بهنود - احمد توکلی و...! یا آیت اله هائی از جنس مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی و جوادی آملی . نوری همدانی و عمامه دارانی از نوع پدرخانم صادق لاریجانی وامامان جمعه هستند!؟ اگر چنین است باید با صراحت به اطلاع تان برسانم که این جماعت درزمره کسانی هستند که برگرد سفره انقلاب نشسته اند ودخیل درفرمان سرکوب هستند. یا ازتئوری پردازن پنهان وآشکاراین فجایع میباشند. یا درزمره آتش بیاران معرکه کشتار و مشوقان آتش به اختیاران رهبر معظم.

آقای کروبی بدانید وآگاه باشید که کاراین ملک واین مملکت سالیان درازیست که ازمحدوده سخنان اخیر شما برون افتاده وبه بیراهه و کج راهه رفته است و دلجوئی و پرداخت غرامت ومهربانی حاکمان جمهوری اسلامی کمترین اثری برپیکرزخم خورده مردم و دل داغدیده جوان از دست دادگان و خشم وخروش گرسنگان نخواهد داشت.

بهتر است بجای توصیه های بیهوده و نخ نماشده به پایوران حکومت اسلامی وسرداران سپاه اسلام وسربازان گمنام امام زمان این واقعیت رادرنظربگیرید که مجموعه نابسامانیها ودردسرهای فزاینده وبقهقرا رفتن کشور ازهمان زمانی آغازشد که روح الله خمینی آن دروغهای بزرگ رادربهشت زهرا برزبان آورد، وتعرض بسفارت آمریکا را انقلاب دوم برشمرد وایران اشغال شده توسط ملایان را رو در روی جهانیان قرار داد که جنابعالی هم یکی ازبازیگران بسیارمهم تمامی آن دوره ها وآن رویدادهای شوم بودید.

جناب کروبی: جمهوری اسلامی بعنوان حکومتی درنده خو، سفاک - فاسد و دزد وجنایتکار کارش از توصیه های امروزی شما و دیگران گذشته است. اگرهم جنابعالی قصد دارید تا به وظیفه اخلاقی و تاریخی خودتان عمل کنید باید همصدا با مردم ایران باشید و همان متاعی را مطالبه کنید که مردم ایران بیش از دو دهه است بدنبال آن هستند. آن مطالبه بنیادی واساسی چیزی نیست بجزمحو اسلام سیاسی واز میان رفتن حکومت ولایت مطلقه فقیه وتحقق شعارهائی که بکرات اززبان مردم شنیده شده اید.

شعارهائی که خلاصه آن درخیزش دیماه 96 باعنوان((اصلاح طلب – اصولگرا- دیگه تموم ماجرا)) تبلوریافت و امروز به یک حق طلبی ملی بدل شده است .Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
   بازدید |


© copyright 2004 - 2020 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.