آدرس پست الکترونيک [email protected]

دوشنبه، 12 آبان ماه 1399 = 02-11 2020

تحت شکنجە روحی ناچار بە اعتراف تلویزیونی شدم

فریدە ویسی فعال مدنی اهل شهرستان دهگلان، با انتشار ویدیویی در صفحەی اینستاگرام خود اعلام کردە است کە در زمان بازداشتش با شکنجەی روحی شدید مواجە بودە و بە دلیل اینکە در دادگاه سنندج حق دفاع بە او و همسرش دادە نمی‌شود، از حضور در جلسەی دادگاه خودداری خواهند کرد.

به گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، این فعال مدنی کە سال گذشتە بە مدت دو ماه بازداشت شدە بود، در صفحەی اینستاگرام خود با انتشار ویدیویی که به زبان کُردی ضبط شده اعلام کرد همراه با همسرش سیروس عباسی از حضور در دادگاه خودداری کردە و نشست دادگاه را بایکوت خواهند کرد.

فریدە ویسی دربارەی نحوی بازداشتشان سخنانی ایراد و می‌گوید در شب اول همراه با همسر و برادر همسرش بە نام آزاد عباسی پس از بازداشت بە ادارەی اطلاعات سپاه سنندج منتقل و با چشم بند بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کُردستانی اپوزیسیون حکومت محاکمه شده‌اند در حالیکە هیچ گونە مدرکی برای این ادعا وجود نداشت.

این فعال مدنی کُرد کە بە مدت ٦٢ روز در بازداشت بود می‌گوید:”بە مدت ٤٥ روز در سلول انفرادی بازداشت شدم، در ین مدت چهار لامپ مهتابی در بالای سرم روشن بودە و در حالی کە من از بیماری مزمن طی ٢٢ سال رنج بردەام و نور لامپ مهتابی برای من مضر بود و شب اول مسئولین اطلاعات و زندان را از این موضوع مطلع ساختم اما طی این مدت این چهار لامپ مهتابی مدام روشن بوده‌اند.

فریدە ویسی در بخش دیگری از پیام ویدیوی خود می‌گوید، از سوی نیروهای اطلاعات سپاه شکنجەی روحی شدەام و بارها هنگام بازجویی‌ها خبر ناگواری از تهنا دخترم بە من می‌دادند و اجازە تماس تلفنی با وی را نیز از من می‌گرفتند، یک بار بە مدت ١٨ روز بە من اجازە ندادند کە با دختر تماس داشتە باشم، این رفتارها باعث شدە کە بیماریم عود کند و از کنترل خارج شود، بخشی از موهایم را از دست دادەام و دچار تاسی سکەای شدەام، دیدم دچار مشکل شدە بود بە طوریکە هر ازگاهی بینایم را از دست می‌دادم.

وی می‌وگید در مدتی کە در بازاداشت بودم ، زندان و اطلاعات را از وضعیت نامناسب جسمانیم آگاه ساختە بودم، اما مسئولین زندان بە من گفتند کە اطلاعات بە ما اجازەی ویزیت پزشکی تو را نمی‌دهد و و مسئولین اطلاعات نیز می‌گفتند حتی اگر تو بمیری هم برای ما اهمیتی ندارد.

فریدە ویسی در ادامە میگوید کە من با اعمال فشار ناچار شدم در مقابل دوربین بە کارهایی کە نکردم اعتراف کنم و علیە خود شهادت دهم، طی اعتراف تلویزیونی بارها مجبور می‌شدم کە یک جملە را تکرار کنم تا فیلمی کە کارشناسانشان تایید می‌کنند، ضبط و منتشر شود.

همچنین، سیروس عباسی همسر فریدە ویسی در بخش پایانی این ویدیو می‌گوید کە نامساعد بودن وضعیت جسمی همسرم من را ناچار کرد کع از وی بخواهم بر طبق میل آنها در مقابل دوربین اعتراف کند، او گفتە است در زمان بازداشتشان نیروهای امنیتی ما را بە گونەای بازداشت کردەاند کە انگار گروگانیگیری روی دادە استخسرو November 2, 2020 01:08 PM

نامردمی و نامردی و بی همه چیزی از این بیشتر ! انسان دلش بدرد میاید و آتش میگیرد نفرین بشما جنایتکاران

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  3354 بازدید |


© copyright 2004 - 2023 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.