آدرس پست الکترونيک [email protected]

شنبه، 8 آذر ماه 1399 = 28-11 2020

کارخانه آزمایش که روزگاری...بود؛ به انباری تبدیل شد

کارخانه آزمایش که روزگاری تامین کننده محصولات لوازم خانگی مردم بود به انبار نگهداری مواد فروشگا‌ه‌های شهرستان مرودشت و کارخانه‌های اطراف تبدیل شده است.به گزارش ایلنا: هنوز هم در خانه اغلب خانواده‌هاى ایرانى حداقل یک محصول از کارخانه آزمایش وجود دارد، اما این برند پس از ۶ دهه براى همیشــه به تاریخ پیوست و با اخراج تمــامی کارگرانش،عملا به ســوله‌ و محلى براى نگهدارى اموال دیگران تبدیل شد‌ه است.

چندى پیش علیرضا پاک فطرت نماینده شیراز و زرقــان در باره آخرین وضعیت کارخانه آزمایش گفت: در حال حاضر در حوزه انتخابى بنده، کارخانه آزمایش که عمرى را به تولید یخچال سپرى کرد، امروز تعطیل و به آغل گوســفندان مبدل شــده است. اما این خبر توسط رشــیدى نماینده مردم مرودشــت، پاسارگاد و ارســنجان رد شــد. این نماینده مى گوید: صحبــت هاى یکى از نماینده هاى شــیراز در رابطه با تبدیل کارخانه آزمایش مرودشــت بــه طویله، واقعیت نــدارد و صاحبان کارخانه و مدیران مجموعه در ســال هاى گذشته بیشتر سوله هاى آزمایش را به انبار دارى و دپو کردن بعضى از اقلام اجاره داده اند.

کارگران آزمایش به حق‌شان نرسیدند
جــلال رشــیدى کوچــى با بیان اینکــه متاســفانه مجموعه آزمایش در ســال هــاى گذشــته ماهیتــش را از دســت داده اســت، ادامه مى دهد: در جهت چرایى و ارزیابى وضع فعلــى مجموعــه آزمایش بــه اتفاق دیگــر نمایندگان موضــوع تحقیــق و تفحــص را دســتور کار قــرار داده ایــم.عضو مجمــع نمایندگان اســتان فارس مى افزایــد: اگرچــه مجموعــه آزمایــش بعــد از واگذارى به بخــش خصوصى باید بیشــتر رونق مــى گرفت اما متاســفانه این اتفــاق رخ نداد و روز به روز به ســمت تعطیلى رفت، به طورى که بیشتر کارگران این مجموعه نتوانستند به حق و حقوقشان دست پیدا کنند.نماینده مردم مرودشــت، پاسارگاد و ارسنجان در مجلس بیان مى کند: در گذشــته روزانه حدود دو الى ســه هزار نفر در کارخانه آزمایش فعالیت مى کردند و جمعیتى بالغ بر 5 هزار نفر در شهرســتان مرودشــت ارتــزاق مى شــدند، بنابرایــن تعطیلى ایــن مجموعه خسارت هاى زیادى را به تمام بخش ها وارد کرد.رشیدى با اشاره به اینکه موضوع کارخانه آزمایش یک موضوع ملى است، مى افزاید: در حال حاضر چرایى و ارزیابــى تعطیلــى مجموعه به کمیســیون اقتصادى ارجاع داده شده است که همواره امیدواریم این تحقیق و تفحص به صحن ارجاع و با آرای نمایندگان در دســتور کار قــرار گیرد تا در ادامه بتوانیم اتفاقات کامل از نحوه واگذارى آزمایش و تعطیلى آن را به صورت شــفاف به مردم اعلام کنیم.نماینده مردم مرودشــت، پاسارگاد و ارســنجان در مجلس با اشاره به اینکه بخش خصوصى در موضــوع واگذارى به فکر رونــق کارخانه ها نبودند ادامه مى‌دهــد: نباید فراموش کــه بخش خصوصى و افرادى که اقدام به دریافت مجموعه ها و کارخانه هاى اســتان از طریق اصل 44 قانون اساســى کردند بیشتر بــه دنبال ارزش افزوده زمین و فروش اقلام و وســایل کارخانه ها بودند.نماینده مردم مرودشــت، پاســارگاد و ارسنجان در مجلس با اشــاره به اینکه افــرادى که باعث نابودى کارخانــه آزمایــش شــدند بایــد پاســخگوى عملکرد نامناســب خود باشــند، خاطر نشــان مــى کند: طبق اطلاعاتى که به دســت بنده رسیده، مسئولان کارخانه یک ژنراتور تولید برق 12 ســیلندر کــه توانایى تامین برق یک شــهر 50 هزار نفــرى را دارد را با قیمتى بالغ بر کیلویى 3 هــزار تومان معادل آهن قراضه به فروش رسانده اند.

مجموعه آزمایش کامل نابود شده است
فرمانــدار ویــژه شهرســتان مرودشــت بــا بیان اینکه قطعــا نماینده شــیراز خودش باید پاســخگوى صحبتــش مبنى بــر طویله شــدن کارخانــه آزمایش باشــد، مى گوید: حدود 20 ســال اســت که کارخانه آزمایــش به دلیل نداشــتن هیچ تولیــدى از بین رفته اســت.

صاحبان کارخانه ها به پریزهای برق هم رحم نکردند
رهــام پیکــرى با اشــاره به اینکــه در حال حاضر مجموعــه آزمایش در شهرســتان مرودشت کامل نابود شده است، مى افزاید: متاســفانه مالکان کارخانه در ســال هاى گذشته تمام اموال این مجموعه حتى ســیم هاى داخل پریز را هم به فروش رسانده اند.او با بیان اینکه در شرایط فعلى کارخانه آزمایش به یک خرابه تبدیل شــده است، مى افزایــد: مالکان کارخانه آزمایش انبارهاى این مجموعه را به فروشگاه هاى افق کورش و ... اجاره داده اند.پیکــرى با بیــان اینکه در حال حاضــر مجموعه آزمایــش در اختیــار هیئت مدیره ایــن مجموعه قرار دارد، مــى گوید: طبق گفته مالکان کارخانه، در ســال گذشــته تمام حقوق کارمندان و پرسنل این مجموعه تســویه شــده اســت.فرماندار مرودشت ادامه مى دهد: کارخانه آزمایش پس از فوت مرحوم آزمایش، به ســازمان بیمه بازنشســتگان واگذار شــد و در ادامه ایــن مجموعه به گروه پیام فروخته و در نهایت در حال حاضر در اختیار چند نفر به عنوان بخش خصوصى قرار دارد.پیکرى در ادامه با اشــاره به اینکه چندین بار تلاش ما جهت ورود سرمایه گذار به این مجموعه بى نتیجه ماند، مى گوید: متاســفانه مســئولان این کارخانه اجازه ورود سرمایه گذار را ندادند.او بــا اشــاره به اینکــه در حال حاضــر مالکان کارخانه یکى از ســوله هاى 6 هکتــارى آزمایش را به شــرکت بستنى میهن اجاره داده اند مى افزاید: مالکان آزمایش تعدادى دیگر از ســوله هاى مجموعه آزمایش هم به انبار مرکزى جنوب کشــور فروشگاه افق کورش اجــاره داده‌اند، بطــورى که تعدادى از این ســوله ها هم در اجاره تولید کننــدگان کارخانه هاى رب گوجه منطقه است.

بعید است آزمایش مجددا بتواند به عرصه تولید بازگردد
فرماندار ویژه شهرستان مرودشت با اشاره به اینکه بعید است این مجموعه مجددا بتواند به عرصه تولید بازگردد، ادامه مى دهد: بى شــک به دلیل نابود شدن تمام تاسیســات کارخانه دیگر مجموعه آزمایش نمى توانــد فعالیت کند و تنها صنایع جایگزین در این بخش توانایى فعالیت دارند.شهنام November 29, 2020 10:06 AM

هر چه نشان پیشرفت کشورمان بود را دزدان اسلامی نابود کردند فقط نابودی اسلام و اسلامگرایان تروریست میتواند ایران را نجات دهد مانند یک بیمار سرطانی که باید تمام سلولهای سرطانیش را کشت وگرنه سرطان بیمار را خواهد کشت سرطان اسلام است و بیمار ایران

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
   بازدید |


© copyright 2004 - 2021 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.