آدرس پست الکترونيک [email protected]

دوشنبه، 14 تیر ماه 1400 = 05-07 2021

سپاه: حاکمیت یکپارچه شد؛ ... حکومتی انقلابی و اسلامی

معاون سیاسی سپاه پاسداران گفته: اکنون با رفتار انتخاباتی هوشمندانه،‌ عقلایی و محاسبه‌گرایانه در دو انتخابات متوالی، ‌طرفداران و گفتمان انقلابی و اسلامی مجال خدمت پیدا کرده‌اند.

پاسدار یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه و مدیرمسئول نشریه صبح صادق، در یادداشتی نوشت: اتفاق مبارک رخ داد و آن، ‌پدیدایی یک‌آهنگی، هم‌صدایی و هم‌گفتمانی در دو قوه راهبردی مقننه و مجریه است. هم‌سویی این دو قوه با قوه سوم، یعنی قوه قضائیه بر مبنای گفتمان مشترک انقلاب اسلامی، ‌از آینده‌ای بسیار امیدوارکننده خبر می‌دهد.

وی نوشت: کشور نیازمند تحول و انجام اصلاحات واقعی برای تغییر وضع موجود به منظور رسیدن به آینده‌ای مطلوب است. آینده‌ای که در بیانیه‌ گام دوم،‌ مختصات آن به خوبی و به درستی از سوی رهبر حکیم انقلاب اسلامی ترسیم شده است. این تحول براساس اصول و مبانی انقلاب اسلامی،‌ کارآمدی نظام اسلامی را افزایش خواهد داد. البته این رویکرد،‌ دشمنان خارجی و داخلی فراوانی دارد که با هوشمندی قوای سه‌گانه و تبعیت از ولایت، تحول رخ خواهد داد و ملت طعم زندگی شیرین در نظام ولایی را خواهند چشید. ان‌شاءالله


وحدت حاشیه و مرکز؛ ظُهور یک واقعیت دوران ساز

منصور امان: نمی توان گفت که رژیم ولایت فقیه از تحریم نمایش انتخاباتی اش غافلگیر شده است؛ از یکسو توفان اعتراضها، اعتصابها و خیزشهای اجتماعی به صورتش سیلی می زند و از سوی دیگر، "مُهندسی" تهاجُمی و بی پرده معرکه، توانایی بسیج برای آن را به شدت محدود کرده بود. آنچه که اما قُدرت حاکم را به شدت غافلگیر کرد، دامنه وسیع تحریم بود که به گونه بیرحمانه ای مرزهای تصُورات ذهنی و تدارُکات عینی آن را پُشت سر گذاشت.

گُستره جُغرافیایی تحریم این بار به طور عُمده کلان شهرها و شهرستانهای پُرجمعیت را در بر نمی گرفت. شهرکها، سُکونتگاه های حومه شهرها و روستاها بخشی از این کارزار بودند و به این ترتیب "نظام" دُرُست از همان نُقاطی که احساس اطمینان بیشتری می کرد، سنگین ترین ضربه را دریافت کرد.

اتحاد مرکز و حاشیه فقط ثمره شرایط سخت و یکسان کار و زندگی هر دو و اجبارات آن نیست و بر این اساس نمی توان آن را یک تحوُل خودبه خودی شمُرد. آنچه که این پیوستگی را برای حاکمیت خطرناک می کند، در همین ویژگی مُتراکم شده. زیرا رسیدن این دو کانون به نتیجه یکسان و - مُهم تر از آن – گُزیدن رهیافت یکسان، از یک بُن بست فراگیر در رابطه "بالا" و "پایین" حکایت می کند که مرزهای تا پیش از این مُعتبر ذهنی و عینی بین مرکز و حاشیه را بی اعتبار ساخته و صورت مساله واحدی را در برابر آنها گذاشته است. حاکمیت توانایی مُدیریت و مُهندسی بُحرانهای اجتماعی - اقتصادی را ندارد و برای جامعه به دلایل روشن ادامه شرایط موجود مُمکن نیست. این مُعادله ای است که به پهنای دامنه حُکمرانی حاکمیت سندیت یافته و طبقات اصلی جامعه را گذشته از مُحیط کار و زندگی شان، در یک پروسه دردناک به طرح پُرسشهای مُشترکی رهنمون گردیده.

تا هنگامی که صف آرایی و بسیج بخشهای گوناگون جامعه به گونه مُجرد ریشه و خاستگاه اقتصادی داشت، مرزهای مُعینی نیز حاشیه و مرکز را چه در مُطالبات و چه در شیوه های برآوردن آنها از یکدیگر جُدا می کرد. اما آنگاه که نگاه ها مُتوجه مادر مُشکلها و ریشه آن گردید و پرداخت به استبداد، فساد، سیاست خارجی، سرکوب، ناکارآمدی، تبعیض، بی حُقوقی و جُز آنها پایه برخود به چالشهای دائمی و روزمره گردید، صف بندیها نیز به سطح فراگیر تری ارتقا و مُطالبات ویژگی عُمومی تری پیدا کرد. خیزش دی ماه ۹۶ نمود مادی این تحوُل بود که پلاتفُرم روشنی به خواست سرنگونی داد. خیزش ۹۸ فرآیند مزبور را با قلم گرفتن بر دوگانه "اصلاح طلب – اُصولگرا" صراحت داد و به پیش راند. این دو حرکت نشان داد که جُنبشها، اعتراضها و خیزشهای این دوره، با هر مُحرک اقتصادی و صنفی، در انتها دارای جهتگیری سیاسی هستند و گرد مُطالبات دموکراتیک آرایش می گیرند.

ما به ازای شکل گرفتن خواسته های همگانی، پیدایش اعتراضها و خیزشهای سراسری است که در درجه نخُست با هدفهای مُشترک و در گام بعدی با حرکت مُشترک و هماهنگ مُتمایز می شود. تحریم سراسری نمایش انتخابات ریاست جمهوری ظُهور همین واقعیت در ابعاد ملی بود و مُبارزه لایه ها و طبقات جامعه را وارد مدار جدیدی کرد که حرکتهای آتی در حوزه نُفوذ و تاثیر آن به کُنش و واکُنش خواهند پرداخت. هر نُقطه ابهامی که نسبت به تحرُکات آینده وجود داشته باشد، دو ویژگی مُهم آنها از همینجا پیداست: نخُست از گُستردگی اجتماعی و طبقاتی بیشتری برخوردارند و سپس، با خود آماجهای خطرناک تری حمل می کنند.رژیم دزدسالارپایان راه June 20, 2021 01:24 PM

آمارها در کنارهم گویای دورغ بزرگ این نظام دورغ بنیاد در کل کشور حداکثر مشارکت ۲۵% بوده و آمار واقعی خیلی پایینتر از گفته هایشان است وزیر ۱۳میلیون است این هم در سایه اجبار خرید رای و تقلب آمار نادرست
ترس بزرگ در وجود این غارتگران وجلوی مسیرشان
وکابوس براندازی وقیام مردم برای هر روزشان است
پیروزی ورهایی دیگر در دستان ملت افتاده و
مرگتان در صفحه تاریخ ایران درحال رقم ورق خوردن
است

گزارش یا اعتراض به این نظر


ایران فردا June 20, 2021 01:50 PM

هر چه قدر دروغ شما ها انسان کشان شیعه سر هم کنید دنیا و قبل از همه ملت ایران آگاه است ، که شما ها جلادان حکومت ۱۰در ۱۰۰ هستید و مشروعیت اینکه به نام مردم ایران پز بدهید را ندارید
این فرقه آدم کش تبهکار ، جالا ادیگر یکدست شده و دغلکارانی مثل خاتمی وروحانی به گورستان تاریخ فرستاده شدنند
شرف انسان به گفتار نیک و کردار نیک و رفتار نیک است، اینست فرق بین جنایتکاران شیعه و هوطنان مبارز داخل ایران که حماسه افریدنند

گزارش یا اعتراض به این نظر


اردلان June 20, 2021 01:54 PM

تنها رژیم توانست ۱% از واجدین شرایط را به پای سطلهای آشغال، آرا بکشاند!
رژیم به پیشنهاد اربابان اروپایش به دروغ میزان مشارکت را ۴۸ درصد اعلان داشت تا بقول آنان نزد جهانیان مشروعیت کسب کند!

گزارش یا اعتراض به این نظر


jahanzade June 20, 2021 01:59 PM

وقتی خود حکومت می گوید بیست و شش درصد تو نصفش کن ! ! ؛-)

گزارش یا اعتراض به این نظر


jan beh lab June 20, 2021 02:40 PM

تهران یعنی که پایتخت همواره مشت نمونه خروار بوده و هست چرا که مردم پایتخت به سیاست نزدیکتر بوده و ملموس تر برخورد کرده اند اگر آراء باطله و تقلب شما را هم از آن کم کنیم که مثل همیشه امری بدیهی و در اسلام آزاد است (خدعه ) چیزی در حدود ۸ تا ۱۰ در صد باقی میماند که صد البته غالب آنها از شما تغذیه میشوند یعنی که آراء خریداری شده از تمام ملت ۸ تا ده در صد با شما هستند یعنی که شما اقلیت مختصری هستید که با پررویی هرچه تمامتر به چپاول و غارت مملکت مشغول هستید و اگر فکر میکنید که همیشه وضع به همین منوال باقی خواهد ماند باید شما را نامید کنم خیر در هیچ دیکتاتوری تا ابد روی یک پاشنه نچرخیده است

گزارش یا اعتراض به این نظر


ایران فردا June 24, 2021 05:15 PM

طرف صحبت من به آن اخوند های است که خودشان را برای حسن و حسین و ابوالفضل پاره پاره می‌کنند ، دغل کاران دروغگو ۱۰ در صد مردم ایران دست نفی وپس گردنی به شما ها زده اند ، یعنی این اسلام دروغین شما کودک وانسان کشان را نمیخواهند پس شما ها با عمامه های بزرگ کوچک و رنگ و وارنگ ،چرا اسلام را نجات نمیدهید ؟؟ چرا به سید علی کودک کش و آتش به اختیار بده برای کشتن مردم اعتراض نمیکنید ؟؟؟ مردم ایران میدانند که مقام و زر و زور بزای شما دروغگویان بهتر از اسلام است

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
   بازدید |


© copyright 2004 - 2022 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.