آدرس پست الکترونيک [email protected]

چهارشنبه، 30 تیر ماه 1400 = 21-07 2021

فیلم؛ شيوخ عرب خوزستان: ما عید قربان نداریم، عزاداریم

شيخ رحيم اسحاقى از شيوخ عرب خوزستان در پیامی ‌می‌گوید: ما عید قربان نداریم، عزادار هستیم. براى ما توپخانه و تانک جنگی آوردند
www.youtube.com/watch?v=BIbcrKqMsoE

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADخسرو July 22, 2021 10:20 AM

عربی که فارسی بلد نیست ایرانی نیست من اقوام بسیار عرب زبان دارم همه اهل شادگان هستند و بخوبی فارسی حرف میزنند

گزارش یا اعتراض به این نظر


افتخار برعربی زبانهای آزادیخواه هم میهن July 22, 2021 01:29 PM

بعضی کوته اندیشان آلوده به تفکرات فاشیستی باوقاحت بخودشان اجازه میدهندبخشهای وسیعی ازهم میهنان آگاه،آزاده،ومیهن پرست مان رابه واسطۀ صحبت کردن،یادادن پیام به زبان مادریشان،غیرایرانی خطاب کنند!ننگ برچنین تفکرات ضدایرانی!
خوشابحال ماایرانیان که درگلستان میهنمان،درهرگوشه وکنارش گلستانی زیبا؛ متشکل اززیباترین گلها،باشکلها وعطرهای متفاوت وویژۀ خود روئیده است!زیبــاترین وطــن!
وچه زیباست که درآیندۀ آزادوفارغ ازسرکوب،مردمان هرخطه اش بهرزبان که بخواهندمینویسند ومیخوانند وپیغام میدهند،وهیچ زبان بر زبان دیگرارزش ذاتی ندارد!والبته که علاوه برزبانهای محلی،زبان دومی هم هست که زبان رسمی سراسری ماایرانیان است،که یادگیری آن،برای ایجادمناسبات وتفهیم وتفاهم ملی درسطح کشوری وووو ضروری است!این زبان بنابه وقایع تاریخی،در سرزمینمان ایران،همان زبان "فارسی" است!

گزارش یا اعتراض به این نظر


اهواز خون چکان July 22, 2021 02:22 PM

خسرو!
1_ این ایرانی شریف، غیور، آگاه و آزادۀ هم وطن خوزستانی، مگر داره بتو و برای تو پیام میده! پیام او خطاب به مردم قهرمان بپاخاستۀ عـرب زبان ایـران است! و این ابتدائی ترین حق اوست که به هر زبانی که میخواهد، و مقدم برهمه، به زبان مادری اش یعنی "عربی" برای مردمان عرب زبان خوزستان پیام بفرستد! درود همۀ مردم ایران بر او!
2_تو از کجا میدونی میتونه فارسی حرف بزنه یا نه؟! علم غیب داری؟!
3_ اگر ذره ای حمیت و غیرت مردم در رنج اما شجاع عرب زبان خوزستان تاراج شده در تو هست، در راه برچیدن بساط ظلم خامنه ای ستمگر دست بکاری عملی بزن!

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: