آدرس پست الکترونيک [email protected]

پنجشنبه، 14 مهر ماه 1401 = 06-10 2022

فیلم؛ آخرین سخنان قذافی و آخرین سخنان خامنه‌ای چقدر شبیه
www.youtube.com/watch?v=lVYzkTizY8c

با استفاده از لینک زیر می توانید ویدیوی مزبور را دانلود کرده و به اشتراک بگذارید. برای دانلود این ویدیو از سایت ایران پرس نیوز خارج میشوید.
DOWNLOADحقیقتگو October 6, 2022 08:34 PM

آخرین سخنان قذافی براین پایه استواربود که می دانست حمله نظامی امریکا واروپا به لیبی بدون هیچ مذاکره ودیپلماسی وتحریم درراه است وشوروی سابق هم حمایت کننده نظامی لیبی بود فروپاشی کرده بود وتنها مانده بود پس سخنانش حرف آخری بود می گفت هرچند شاید تشابهی بین سخنان قذافی وخامنه ای ضحاک تازی باشد آیا خامنه ای هم همان ترس ووحشت قذافی را دارد؟ آیا ازحمله نظامی امریکا واروپا به ایران می ترسد که حکومتش وسپاه وبسیج ومزدورانشان را نابود کنند؟ وآیا ازنبود حمایت روسیه وچین درمقابل هجوم نظامی امریکا واروپا نگران است ؟ آیا ازکمبود دلاردچارنگرانی است که بایدن جان برایش میلیاردها دلاررا بابت آزادکردن نمازی وجانسون جان بابت آزادی خانم زاغری 590میلیون پوند می فرستدد ؟ ازمذاکره کننده گان غربی دروین که وی را خدای برجام میدانند ماله کشی شان برایش لذت آوربود

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: